INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

Anunt de participare (utilitati) numarul 159730/22.05.2015

           

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 21.05.2015 13:10

Data acceptarii ANRMAP: 22.05.2015 11:45

Data publicarii in SEAP: 22.05.2015 11:45

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:  191580

Denumire contract:      Piese componente pentru electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R - (Seturi liniare de control si parghii ale autocomutatorului)

Data acceptare:            21.05.2015

 

Planuri anuale de achizitii publice

An       Denumire plan            Denumire detaliu plan

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)       DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorica Vladescu , Tel.  +40 213192433 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)       TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)     DESCRIERE

II.1.1)              Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Piese componente pentru electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R - (Seturi liniare de control si parghii ale autocomutatorului)

II.1.2)              Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Locurile de livrare sunt la Sucursalele Regionale CF mentionate in graficul de livrare (DDP conform INCOTERMS )

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3)              Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)              Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)              Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

“ Piese componente pentru electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R

Seturi liniare de control si parghii ale autocomutatorului – 550 bucati.

II.1.6)              Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34942000-2 - Echipament de semnalizare (Rev.2)

II.1.7)              Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)              Impartire in loturi

Nu

II.1.9)              Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)     CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)              Cantitatea totala sau domeniul

“ Piese componente pentru electromecanisme de macaz tip EM5/EM5R” -

Seturi liniare de control si parghii ale autocomutatorului

550 bucati

Valoarea estimata fara TVA: 808,500 RON

II.2.2)              Optiuni

Nu

II.3)     DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

4  luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)    CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)             Depozite valorice şi garantii solicitate

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 9.000 lei. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529            Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca: Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)             Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat

III.1.3)             Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)             Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)    CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)             Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea

Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

Declaratia se depune în original, dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator

 

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura candidatul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, candidatul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

De asemenea, candidatul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Candidatul va depune o declaratie în conformitate cu Formularul B1. Declaratia se depune dupa caz, de fiecare candidat / candidat asociat/tert sustinator (tertul sustinator doar pentru art.181 lit.a), lit.c1) si lit.d)) din OUG nr.34/2006) –in original.

- De asemenea, candidatul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturii

Se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare candidat/ candidat asociat

 

Cerinta nr. 3

Neîncadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

 

COSTESCU Marian – Dan - Director General; BAICU Sorina - Director General Adj. Economic; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director General Adj.Tehnic; SCURTU Viorel - Dir.Gen.Adj.Exploatare.; UNGUREANU Mihai- Director Directia Achizitii Contracte; Pop Ioan – Director Directia Instalatii; CRETU Corneliu - Director Directia Financiara; PETRESCU Irina – Director Directia Asistenta Juridica.

 

DUMITRESCU Daniela Manuela – Sef Serviciu – Directia Achizitii Contracte; MANEA Daniela – Sef birou - Directia Achizitii Contracte; MUNTEANU Raluca – inginer Directia Achizitii Contracte; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Contracte; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Contracte; ALEXANDRU Nicoleta - inginer – Directia Achizitii Contracte.

 

MITROI Valentin - Sef Serviciu I – Directia Achizitii Contracte; MITROI Marilena – economist – Directia Achizitii Contracte; BRANZAN - FEDELES Bogdan – Sef proiect – Directia Achizitii Contracte; CONSTANTINESCU Simona – Sef birou – Directia Achizitii Contracte; POPESCU Constantin - Cornel – economist – Directia Achizitii Contracte.

 

IACOB Jana – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; STROE Ion Claudiu – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana - Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef proiect – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta - consilier juridic - Directia Asistenta Juridica; Papa Traian -Consilier juridic I- - Directia Asistenta Juridica.

 

LAMBRU Liviu Constantin - Sef Serviciu I - Directia Instalatii; DUMITRU Stefan - Inginer I - Directia Instalatii; MANDREA Eugen - Sef Serviciu I- Directia Instalatii; CONSTANTIN Oana - Inginer I- Directia Instalatii; SANDU Dorin Nicolae - Inginer de sistem informatic– Directia Instalatii; CHIFOR Gabriel Sorin - Inginer de sistem informatic - Directia Instalatii.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B2 – se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat / candidat asociat/ tert sustinator/subcontractant

 

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire candidatul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul B3–în original), sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare candidat Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;

In cazul candidaturii comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului , - se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila conform cu originalul.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.

 

Se depune de catre fiecare candidat/candidat asociat

Cerinta nr. 2

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 candidatul trebuie sa detina :

- Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate

Autorizatiile , agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs furnizat. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate.

Documentele - se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul

III.2.2)             Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)             Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara

 

Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati si beneficiarii (Formular E – în original).

Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a candidaturilor) din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare cu cele supuse achizitiei.

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.

Demonstrarea experientei similare se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora

Modalitatea de indeplinire

- Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati si beneficiari (Formular E – în original).

Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz – în original.

Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate. Certificatele de omologare/agremente solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.

Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.

Modalitatea de indeplinire

Certificat de omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

 

Documentele - se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii candidatul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu candidatura si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

Modalitatea de indeplinire

-           Acord de asociere -în original

În cazul declararii candidatului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului

Operatorul economic va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implemetat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectului contractului. Certificatele trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere a candidaturi.

În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire

Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a candidaturi;

- Documentele se depun în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)             Contracte rezervate

Nu

III.3)    CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)             Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)             Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)    TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)             Tipul procedurii

Negociere

Au fost deja selectati candidati

Nu

IV.2)    CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)             Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)             Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)    INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)             Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

9/3/828/06.05.2015

IV.3.2)             Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)             Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2015 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)             Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

16.06.2015 10:00

IV.3.5)             Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.6)             Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7)             Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  16.06.2015 11:00

Locul: CFR SA, Directia Achizitii Contracte - SAPSPBS Bucuresti, sector 1, etaj 5, camera 79,Aripa Grivita

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai candidatului.În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI/CI/pasaport .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)    CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)    CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)    ALTE INFORMATII

1.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Candidaturile/ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii , clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP.           8.Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. 9. Toti Candidatii care vor îndeplini toate cerintele minime de calificare vor fi declarati calificati. Toti candidatii declarati calificati vor fi preselectati pentru etapa aII-a de negociere. 10.Informatii privind calitatea de IMM - Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului: - în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) - în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Fisa de parteneriat”;„Întreprinderi partenere”în cazul întreprinderilor legate - se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi”      Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)    CAI DE ATAC

VI.4.1)             Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)             Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .

VI.4.3)             Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA - Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192525 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)    DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

21.05.2015 13:10