Anunt de participare (utilitati) numarul 164263/09.11.2015

 Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 09.11.2015 14:32

Data acceptarii ANRMAP: 09.11.2015 15:28

Data publicarii in SEAP: 09.11.2015 15:28

Trimite la OJ: Nu

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:215131

Denumire contract:     Aparate de masura si control

Data acceptare:           09.11.2015

 

Planuri anuale de achizitii publice

An       Denumire planDenumire detaliu plan

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Publice–S.A.P.S.P.B.S. , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Viorica VLADESCU , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  +40 213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)      TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)     DESCRIERE

II.1.1)              Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Aparate de masura si control

II.1.2)              Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Sucursala Regionala CF: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta - conform grafic de livrare

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3)              Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)              Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)              Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Aparate de masura si control

Lot I : Multimetre digitale portabile

Lot II : Clesti de curent.

II.1.6)              Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

38341300-0 - Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)

II.1.7)              Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)              Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)              Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)     CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)              Cantitatea totala sau domeniul

Lot I: Multimetre digitale portabile : 337 bucati

Lot II: Clesti de curent : 182 bucati

Valoarea estimata fara TVA: 299,970 RON

II.2.2)              Optiuni

Nu

II.3)     DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 90  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)            Depozite valorice şi garantii solicitate

Aparate de masura si control Lot I: Multimetre digitale portabile : 3600 lei Lot II: Clesti de curent : 860 lei Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. (Formular nr.2). Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului in orice valuta convertibila, echivalenta leu – valuta sa va face la cursul B.N.R. valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei . Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02 Veneto Banca S.c.p.a. Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care acestea vor prezenta garantia de participare însotita de declaratia privind statutul de IMM. 5% din valoarea contractului , fara TVA . Întreprinderile Mici si Mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum, conform prevederilor legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie a contractului se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale aplicandu-se prevederile HG 1045/2011 ; sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de 5(cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui la solicitarea scrisa a ofertantului în care se va mentiona modalitatea de restituire. În cazul contractului de livrare produse , autoritatea contractantã are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale , dacã nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)            Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii

III.1.3)            Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)            Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)            Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Eligibilitatea. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

-Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A .

Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator.

Cerinta nr. 2

Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere.

De asemenea, ofertantul va depune Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

In cazul unei asocieri, certificatele de atestare fiscala se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere.

In cazul in care operatorii economici nu pot prezenta aceste certificate, pot depune o declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B1

- Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c^1 si d ale art.181 din OUG nr.34/2006)

- Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale.

Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.- se depun în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat .

Cerinta 3.

Neîncadrarea la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 .

Nota: persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

COSTESCU Marian – Dan - Director General; BAICU Sorina - Director Gen.Adj.Economic.; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director Gen. Adj.Tehnic-Dezvoltare; SCURTU Viorel - Dir.Gen.Adj.Exploatare; UNGUREANU Mihai - Director Directia Comerciala; POP Ioan-Director Directia Instalatii; DUMITRU Laurentiu Cornel – Director Directia Achizitii Publice; CRETU Corneliu - Director Directia Financiara; STROE Ion Claudiu –Director Directia Asistenta Juridica;

 

 

DUMITRESCU Daniela Manuela– Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MANEA Daniela – Sef birou- Directia Achizitii Publice; MUNTEANU Raluca –inginer Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – economist – Directia Achizitii Publice; POPA Andrei – economist – Directia Achizitii Publice; ALEXANDRU Nicoleta-inginer – Directia Achizitii Publice; HROPACIOV Lorena Petruta – economist – Directia Achizitii Publice

 

MITROI Valentin- Sef Serviciu – Directia Comerciala; MITROI Marilena – economist – Directia Comerciala; BRANZAN Fedeles Bogdan – Sef proiect – Directia Comerciala; CONSTANTINESCU Simona – Economist – Directia Comerciala; POPESCU Constantin Cornel – economist – Directia Comerciala;

 

GREAB Viorica- Directia Asistenta Juridica ; PREDA Georgiana- Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; BUHOLT Mariana - Consilier juridic – Directia Asistenta Juridica; MELINTE Ionut – Sef Serviciu – Directia Asistenta Juridica; PETRESCU Violeta -consilier juridic - Directia Asistenta Juridica; LAUDAT Mirela Gabriela - consilier juridic - Directia Asistenta Juridica

 

LAMBRU Liviu Constantin - Sef Serviciu Directia Instalatii; MANDREA Eugen – Sef Serv.; CHIFOR Gabriel Sorin – Directia Instalatii.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantul va depune Formularul B2 –în original. Formularul se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.

Cerinta nr. 4

Participarea la licitatie cu oferta independenta

Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta , sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 emis de ANRMAP.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Formularul B3–în original

Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant. Cerinta nr. 1

Obiectul de activitate si forma de inregistrare

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie sa cuprinda activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident;

In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului - se depune în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 

Se depun de catre fiecare ofertant/ofertant asociat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.2)            Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)            Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1

Experienta similara se va dovedi prin depunerea listei cu produsele livrate în ultimii 3 ani, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost furnizate produse similare cu cele supuse achizitiei.

În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006.

Tertul nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea conform art. 69 indice 1, 180 si 181 lit. a, c1 si d.

In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unuia sau mai multor terti sustinatori, capacitatea acestuia/acestora va fi cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului/candidatului pentru indeplinirea cerintei.

Modalitatea de indeplinire

- Lista cu produsele similare livrate în ultimii 3 ani, în original, care va contine valori, cantitati, modul de îndeplinire a obligatiilor si beneficiarii (Formular E – în original).

 

Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, dupa caz – în original.

Informatii privind asocierea.

In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma legalizata pâna la semnarea contractului.

Modalitatea de indeplinire

Acord de asociere -în original

În cazul declararii ofertantului ca si câstigator,. Acordurile de asociere vor fi prezentate în forma legalizata pâna la semnarea contractului.

Cerinta nr. 1

Ofertantul va prezenta certificatul de calitate ISO 9001: 2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.

Nota: Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator în favoarea ofertantului. Pentru situatiile în care se depun oferte în asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

Modalitatea de indeplinire

CERTIFICAT ISO 9001: 2008 sau echivalent -Documente doveditoare care sa ateste conformitatea cu standardul specificat, sau echivalent;-Certificatele/ documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor; -Documentele se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

III.2.4)            Contracte rezervate

Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)            Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)            Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)            Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)            Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)            Se va organiza o licitatie electronica

Da

Numarul de runde al licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 (una) zi (24ore). Licitatia electronica se va incheia dupa terminarea rundei de licitare. Înainte de stabilirea ofertei câstigatoare, autoritatea contractanta va organiza o etapa finala de licitatie electronica. Licitatia electronica se va organiza prin intermediul Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), în conditiile reglementate de normele metodologice adoptate de HG 1660/2006 modificata si completata ulterior si a prevederilor art. 73 alin. (2) si art 167 alin. (1) pct.a din OUG 34/2006. În acest sens, ofertantii trebuie sa fie înscrisi în SEAP. Relatii pentru înscrierea în SEAP, utilizarea sistemului electronic în vederea participarii la licitatia electronica, cât si informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, se gasesc pe site-ul www.e-licitatie.ro . Refuzul operatorului economic de a se înregistra în SEAP, în scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art.87 alin.(1) lit.a) din HG nr.925/2006, cu modificari si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta va invita, pe cale electronica, în conformitate cu art 165 alin (2) din OUG nr.34/2006, la etapa de licitatie electronica numai ofertantii care au depus oferte admisibile, sa prezinte preturi noi. Invitatiile de participare vor fi generate si transmise automat de catre SEAP. Ofertantii, prin invitatia de participare, vor primi calendarul de desfasurare a licitatiei electronice: data si momentul de start al licitatiei electronice, numarul de runde, durata unei runde, durata intervalului între runde. În cadrul etapei de licitatie electronica elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul total total pe lot în moneda LEI, fara TVA. Licitatia electronica se finalizeaza dupa o runda de licitare. Durata rundei de licitatie electronica va fi de 1 (una) zi lucratoare. Autoritatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa transmiterea invitatiei de participare. În cadrul etapei de licitatie electronica ofertantul nu poate decât sa îmbunatateasca oferta depusa anterior organizarii acestei faze, în sensul scaderii pretului. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu           Licitatia se prelungeste automat, în cazul modificarii clasamentului: Nu Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: Nu Se utilizeaza pas de licitatie electronica: Nu În cazul în care, ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în faza de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului este luat în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP de autoritatea contractanta. Dupa finalizarea licitatiei electronice, ofertantii vor transmite Formularul de oferta si anexa la formularul de oferta completate cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica la adresa indicata mai sus din prezenta fisa de date, în termen de 1 (una ) zi lucratoare, prin fax/ e-mail, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului, urmând a fi transmise pentru conformitate si în original la acelasi punct de contact.            Dupa transmiterea formularului de oferta , comisia de evaluare va analiza ofertele si va stabili ofertantul câstigator.

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)            Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

11/2/2976/30.10.2015

IV.3.2)            Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)            Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2015 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4)            Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

27.11.2015 09:30

IV.3.5)            Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)            Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)            Conditii de deschidere a ofertelor

Data:  27.11.2015 10:00

Locul: Palat CFR ,et.5, cam.79, B-dul Dinicu Golescu nr.38 Bucuresti, Sect.1,

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

La sedinta de deschidere pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantului. În acest sens reprezentantii împuterniciti vor prezenta copii dupa BI / CI/ pasaport .

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  ALTE INFORMATII

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 1. Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor. 6. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5 , camera 75, Aripa Grivita. 7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP. 8. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014. DATE REFERITOARE LA CLAUZE CONTRACTUALE: Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului: - în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1) - în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); „Fisa de parteneriat”; „Întreprinderi partenere” în cazul întreprinderilor legate - se vor depune: „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1); „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2); „Întreprinderi legate”; „Fisa privind legatura dintre întreprinderi” Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Modelele formularelor enumerate se regasesc în sectiunea Formulare.

VI.4)  CAI DE ATAC

VI.4.1)            Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)            Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere a contestatiei este în conformitate cu prevederila art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)            Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CNCF „CFR” SA - Directia Asistenta Juridica

Adresa postala:  Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40 213192526 , Fax:  +40 213192525 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

09.11.2015 14:32