INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 126983/27.07.2011
Înlocuire traverse din lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine CF - 3 loturi

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 22.07.2011 15:05
Data acceptarii ANRMAP: 27.07.2011 14:31
Data publicarii in SEAP: 27.07.2011 14:31
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Înlocuire traverse din lemn, traverse din beton armat, dibluri, sine CF - 3 loturi
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: L813, I,II Constanta Mangalia - lot I
L812 Medgidia Tulcea - Lot II
L814 Palas Cta Port B, Linia I,II - lot III
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrari de înlocuiri traverse de lemn, beton armat, dibluri, sine cf, conform cerintelor din caietele de sarcini si anexelor acestora publicate în totalitate cu prezentul anunt de participare.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Da
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
Lucrari de înlocuiri traverse de lemn, beton armat, dibluri, sine cf, conform cerintelor din caietele de sarcini si anexelor acestora publicate în totalitate cu prezentul anunt de participare.
 
Valoarea estimata fara TVA: 529,854.74 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
 
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
Conditii referitoare la contract
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
Garantia de participare este de 10.596 lei ( IMM 50%)(3.799-lot 1, 5.598-Lot 2, 1.199-Lot 3) . Garantia de buna executie 5% ( IMM 5% ) din valoarea contractului
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Surse proprii CNCF "CFR"-SA.
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
Conditii de participare
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Declaratii pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181, 69 indice 1 din OUG 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere în concordanta cu Ordinul 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P. (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta); Certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata, inclusiv cele locale; Certificat constatator de la Registrul Comertului, valabile la data deschiderii ofertelor, Certificat de înregistrare de la Camera de Comert si industrie a ORC; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Acord de asociere daca e cazul.
III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Fisa de informatii generale cu cifra anuala medie de afaceri pe ultimii trei ani (2008,2009,2010) - cifra de afaceri solicitata-minim 379.915 lei-lot 1, 559.816 lot 2, 119.978 lot 3; Bilanturi contabile pentru anii 2009, 2010 vizate si înregistrate; Angajament sustinator, daca este cazul În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009
III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, însotite de recomandari; Experienta similara: în ultimii 5 ani a executat unul sau maxim 3 contracte a/ale carui/caror valoare cumulata sa fie de minim 529.854 lei - 189.957 lei lot 1, 279.908 lei lot 2, 59.989 lot 3, însotite de recomandari si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; Declaratii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului, personalul de conducere, personalul tehnic de specialitate si dotarile tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului; Declaratie privind subcontractantii; Certificare ISO 9001,sau orice alt document care sa confirme asigurarea calitatii. În situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006 va prezenta Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare, în conformitate cu art. 11 indice 1 din HG nr. 925/2006, modificat si completat de HG nr. 834/2009, Autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic eliberate de AFER pentru executarea lucrarilor de întretinere linii CF, valabile la data deschiderii ofertelor; Declaratie angajament privind prelungirea valab. autorizatiei si/sau agrementului AFER în sit. în care acestea expira pe perioada de derulare a contractului; Declaratie conform careia materialele utilizate sunt agrementate AFER conf. OMT nr. 290/13.04.2000.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
10/4/561/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.08.2011 10:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
16.08.2011 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 16.08.2011 11:00
 
Locul: Sediul SRCF Constanta, Constanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, etaj 3, cam. 327
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul este periodic
 
Nu
VI.2)  
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
 
Tip de finantare:  Alte fonduri
VI.3)  
Alte informatii
VI.4)  
Cai de atac
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6,Sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Fax:  021/3104642
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
În cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal .
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei SRCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro
VI.5)  
Data expedierii prezentului anunt
 
22.07.2011 15:05

 

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA