INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 155888/02.12.2014

 

 

 

 

 

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 28.11.2014 11:34

Data acceptarii ANRMAP: 02.12.2014 11:52

Data publicarii in SEAP: 02.12.2014 11:52

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

169508

Denumire contract:

Salubrizare statii CF pe raza Sucursalei Regionale CF Constanta – 5 loturi”

Data acceptare:

28.11.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania ,Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  +40 241617402 , Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , Fax:  +40 241617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 

 

 

 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Salubrizare statii CF pe raza Sucursalei Regionale CF Constanta – 5 loturi”

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor

Locul principal de prestare: statii CF aflate pe raza Sucursalei CF Cta

Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

asigurarea curateniei in spatiile destinate publicului calator aferente celor 19 statii CF aferente judetelor, Constanta, Ialomita, Calarasi Tulcea in perioadele sezonului estival si în extrasezon, conform caietului de sarcini.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)

90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Da

 

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

asigurarea curateniei in spatiile destinate publicului calator aferente celor 19 statii CF aferente judetelor, Constanta, Ialomita, Calarasi Tulcea in perioadele sezonului estival si în extrasezon, conform caietului de sarcini.

 

Valoarea estimata fara TVA: 690,445.39 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

12  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Cuantumul GP este 4.095 lei lotul 1, 4.636 lei lotul 2, 926 lei lotul 3, 2.047 lei lotul 4, 2.103 lei lotul 5 se constituie pentru perioada de cel putin 90 de zile egala cu perioada de valabilitate a ofertei,de la data limita de depunere a ofertelor.a)GP se constituie prin virament bancar în contul Suc.Regionale CF CTA CUI 15855872, cont nr.RO49 TBIB 9311 0019 0011 3101 deschis la TBI BANK Constanta sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o soc.asig.,în original, in cuatumul si pt perioada prevazuta mai sus;b)chitanta la caseria Sucursalei Regionalei CF CTA, numai daca suma nu depaseste 5.000 lei; c)ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data de deschidere a ofertelor; IMM-urile reducere 50%. In orice sit.dovada constit.GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.IMM-urile vor prezenta declaratia privind statul de IMM. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP în urmatoarele situatii: ofertantul îsi retrage oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;oferta sa fiind stabilita câstigatoare,nu constituie garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei si nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului;oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie în perioada de valabilitate a ofertei. Cursul de referinta considerat pentru conversia valorii aferente garantiei de participare constituta intr-o alta moneda va fi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% (IMM 2,5 %) din pretul fara TVA al contractului contractului si poate fi constituita astfel: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; b) prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. În acest caz, furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre executant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, pâna la concurenta sumei cuvenite. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea furnizorului.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Surse proprii 2014, pozitia nr. 6.B.2.8.4 din PAAP 2014.

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va prezenta acordul de asociere(Form.44),precizare lider de asociere.

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

1.Declaratie privind eligibilitatea - Formular 12A din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator) - în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 12B din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, asociat, iar tertul sustinator doar pentru lit. a), c indice 1) si d)din OUG 34/2006, dupa caz) - în original 
3.Certificat constatator privind obligatiile la bugetul general consolidat eliberat de unitatea administrativ teritoriala de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul. 
4.Certificat constatator privind plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut temenul limita de depunere a ofertelor, original / copie legalizata / copie lizibila conform cu originalul. 
În masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011, in sensul ca autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii acestei cerinte acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de catre autoritatile competente, ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual , atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. 
5.Declaratie pe proprie raspundere conform prevederilor Ordinului 314/2010 - Formularul 12B-2 din fisierul « Sectiunea formulare»(Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta) , completata de catre ofertant sau, in numele asocierii, in cazul ofertei comune) - în original. 
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69 indice 1 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 12 B-1 din fisierul « Sectiunea formulare » (ofertant, subcontractant, asociat, tert sustinator ) - în original. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/ candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti- Suc. Regionala CF Constanta urmatorii: Maer Dorin Ioan, Mega Joita, Sbingheci Vasilica, Tiron Gabriela, Simion Ioan, Magnea Maria, Mazilu Violeta, Sapera Mihai, Tocaci Georgeta, Petre Ioana, Lazar Camelia, Butoi Marcel, Nacu Camelia, Daneci Patrau Denisa, Belu Daniela Luminita, Toader Daniel Marius. 
NOTA: 
1.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertantdespre care are cunostinta ca: 
a)în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. 
2.Autoritatea contractanta va exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 
a)a intrat in faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul sindic; 
c¹)în ultimii 2 ani, nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 
d)a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; 
e)prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
3.Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume: 
- ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care sa furnizeze informatii reale/valide la data limita de depunere ofertelor . 
Obiectul prezentului contract trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. 
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original / copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul ”Certificat constatator” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
În cazul în care ofertantii sunt persoane juridice straine, acestia vor prezenta traduceri autorizate în limba româna a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit. 
2.Documente care atesta înregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci când este cazul). 
Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie. 
Dovada calitatii de IMM se va realiza astfel: 
- în cazul întreprinderilor autonome – se va depune: 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare ») 
- în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune: 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
•„Fisa de parteneriat”; 
•„Întreprinderi partenere” 
- în cazul întreprinderilor legate - se vor depune: 
•„Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”(Anexa 1 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
•„Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2 din fisierul « Sectiunea formulare »); 
•„Întreprinderi legate”;„Fisa privind legatura dintre întreprinderi” 
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41,42,43,44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.27/2006. 
Modelele formularelor enumerate se regasesc în fisierul « Sectiunea formulare ». 
3. Autorizari si Agremente tehnice feroviare eliberate de Autoritatea Feroviara Româna - AFER conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române – AFER si Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru serviciul feroviar critic “Salubrizari statii de cale ferata si spatii in cladiri cu specific feroviar”. 
Ca urmare, in vederea calificarii ofertantii trebuie sa prezinte urmatoarele documente: 
a) Ofertantii care detin autorizari si agremente AFER valabile vor prezenta in oferte copii lizibile ale acestora semnate si stampilate de ofertant “conform cu originalul”, inclusiv pagina cu vize. 
b) Ofertantii straini care nu detin autorizari si agremente AFER valabile, vor prezenta in oferte copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse de un traducator autorizat). 
c) Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei AFER pe perioada de derulare a contractului va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante. 
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita, daca fiecare din asociati detine autorizatia solicitata pentru partea de contract ce o va realiza. 
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, un operator economic ofertant, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Fisa de informatii generale (Formularul B3 din sectiunea Modele de formulare) din care sa rezulte media cifrei de afaceri globale, pe ultimii 3 ani a ofertantului. În vederea sustinerii cifrei medii de afaceri globale ofentantii vor depune bilanturile contabile pentru anii 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri globala 2011,2012,2013. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv, 2011, 2012, 2013. 
Modalitatea de indeplinire 
-Formularul B3 din Sectiunea Formulare, bilanturile la 31.12.2012 si 31.12.2013, sau alte documente edificatoare care reflecta situatia economica si financiara, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 (trei) ani, continând valori, perioada de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (Formular 12 E din Sectiunea “modele formulare”). Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea a cel putin unui contract – maxim 3 contracte din care sa reiasa prestarea de servicii similare in valoare cumulata de minim 204.755 de lei fara TVA pentru lotul 1, 231.822 lei fara TVA pentru lotul 2, 46.366 lei fara TVA pentru lotul 3, 102.354,95 lei fara TVA pentru lotul 4, 105.176,23 lei fara TVA pentru lotul 5 prin prezentarea certificatelor/documentelor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta valuta mediu comunicat de BNR, pentru anul respectiv: 2011, 2012, 2013.Cursul lei/alta valuta ce va fi luat in calcul pentru anul 2014, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. 
Modalitatea de indeplinire 
-Formular 12 E din Sectiunea Formulare în original.(Raportarea numarului de ani (respectiv 3 ani) la nivelul carora se face dovada experientei similare se va face de la data limita de depunere a ofertelor). 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si ponderea acestora. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului se poate face numai cu acordul autoritatii contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezenta initial. Subcontractantul raspunde pentru executarea / executarea defectuoasa a unei parti din contractul de achizitie publica numai în fata contractantului, iar acesta va raspunde în fata autoritatii contractante pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale. 
Modalitatea de indeplinire 
-Formular 12G, Formular 5 din Sectiunea Formulare în original. 
Declaratie (Formular 12I, 12J - Sectiunea Modele de formulare) privind personalul minim de care dispune operatorul economic în vederea derularii contractului;Declaratiile vor contine informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, în ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului, personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii. 
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului. Acesta trebuie sa faca dovada implicarii în contract a unui numar de personal indicat pentru fiecare lot si sezon în anexele caietului de sarcini si care vor avea ca atributii principale cele cuprinse în caietul de sarcini, astfel: 
-Declaratia 12 I va fi însotita de CV-urile personalului de conducere, în original semnate si datate. 
-Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului, se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente: 
- angajament de participare al persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de persoana/persoane), in original, semnat si datat. 
Modalitatea de indeplinire 
-Formularului 12I, 12J din Sectiunea Formulare completate de ofertant/asociat, în original. 
A.4.4 Declaratie (Formular 12H din Sectiunea Modele de formulare) care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. Se vor prezenta documente ce atesta detinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice folosite in realizarea contractului 
Se solicita: 
- utilaje mecanizate pentru spalat suprafete interioare/exterioare. 
- aspiratoare pentru curatat si spalat covoare, mochete, etc. 
- unelte pentru deszapezire. 
Modalitatea de indeplinire 
-Formular 12H, din Sectiunea Formulare in original; - Se vor prezenta documente ce atesta forma de proprietate sau declaratii de disponibilitate pentru cele închiriate sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie (prezentarea unui angajament de punere la dispozitie). 
Tert sustinator daca este cazul.În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, 1) - ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si a prevederilor art. 181 lit a), c1), d), art. 69 indice 1 din OG 34/2006. 
Modalitatea de indeplinire 
-Ofertantul va prezenta: - Anexa nr.20 – Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici; - Anexa nr.21 si Anexa nr.22 – Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare; - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic – Formular 12A si Formular 12B; - Formularul 12B1 -Declaratie privind neîncadrarea într-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare. 
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare (ofertant, asociat, dupa caz - în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. 
Modalitatea de indeplinire 
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei. 
STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI. Ofertantul va prezenta certificatul de protectia mediului ISO 14001 sau echivalent pentru pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei, eliberat de catre organisme de acreditare ( ofertant, asociat, dupa caz - în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”). Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. În cazul asocierilor, cerinta va fi îndeplinita de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din tara operatorului economic participant la procedura de achizitie publica. 
Modalitatea de indeplinire 
-Certificatul de conformitate a implementarii sistemului de protectie a mediului ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile ce fac obiectul contractului supus achizitiei.

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

 

 

 

 

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

 

10/4/1426/2014

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2014 10:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

22.12.2014 10:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  22.12.2014 11:00

 

Locul: Sediul Sucursalei Regionale CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, et. III, cam.327

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

1. Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi clasamentul final al acestora în ordinea crescatoare a preturilor fara TVA ale ofertelor admisibile, iar oferta câstigatoare va fi cea admisibila a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si care are pretul cel mai scazut. 2. Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - Daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 3. Ofertantii vor prezenta o declaratie privind calitatea de participant la procedura - Form.12 C din fisierul «Sectiunea formulare» (ofertant, asociat) - în original, menita sa faciliteze autoritatii contractante accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 69 ind 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2006. 4. Fiecare ofertant va completa o declaratie de participare la procedura (Formularul K din Sectiunea Formulare), în vederea postarii în cadrul anuntului de participare la Sectiunea ”Procese verbale / Declaratii”, în conformitate cu prevederile art. 69 indice 2 din OUG nr. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 5. În cazul depunerii unei contestatii operatorul economic are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata, dar nu mai putin de 90 de zile, in conditiile art.271 ind.1 si 271 ind.2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 ind. 2 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta

Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  +40 241589840 , Fax:  +40 241587240

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

28.11.2014 11:34

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA