INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 151909/01.07.2014

 

Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Stare procedura: In desfasurare

 

Data transmiterii in SEAP: 30.06.2014 14:24

Data acceptarii ANRMAP: 01.07.2014 13:22

Data publicarii in SEAP: 01.07.2014 13:22

Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 
 

Documentatie de atribuire

Numar documentatie:

134458

Denumire contract:

Refacere si consolidare infrastructura pod, Linia Darmanesti – Floreni, între statiile Prisaca Dornei – Câmpulung Est, km. 63+697

Data acceptare:

01.04.2014

Planuri anuale de achizitii publice

 

An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

 

 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

 

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Punct(e) de contact:  Julieta Aghion , Tel.  +40 232273507 , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , Fax:  +40 232273507 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

 
 
 
 

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

 

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (activitati)

- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

DESCRIERE

II.1.1)  

Denumirea data contractului de entitatea contractanta

 

Refacere si consolidare infrastructura pod, Linia Darmanesti – Floreni, între statiile Prisaca Dornei – Câmpulung Est, km. 63+697

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Linia Darmanesti – Floreni, km 63+697

Codul NUTS: RO215 - Suceava

II.1.3)  

Anuntul implica

 

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Lucrari de refacere si consolidare infrastructura pod km. 63+697 între sta?iile Prisaca Dornei – Câmpulung Est. 
Valoarea estimata, fara TVA a contractului este de 6.927.000 lei, din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10.460 lei, ceea ce reprezinta o pondere de 0,1521% din valoarea estimata a contractului, calculata conform HG nr. 28/2008 (valoarea estimata fara „diverse si neprevazute” si cheltuieli cu organizarea de santier). 
Conform prevederilor din Hotarârea nr. 28/2008 din procentul de cheltuieli diverse ?i neprevazute se acopera dupa caz, cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solu?ii tehnice, cantita?i suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investi?iei, precum ?i cheltuielilor de conservare pe parcursul întreruperii execu?iei din cauze independente de autoritatea contractanta.

II.1.6)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

II.1.7)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.1.8)  

Impartire in loturi

 

Nu

   

II.1.9)  

Vor fi acceptate variante

 

Nu

II.2)  

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  

Cantitatea totala sau domeniul

 

- Lucrari de poduri CF pentru linia I, în valoare estimata de 5.274.051 lei ; 
- Lucrari de aparari maluri, în valoare estimata de 1.403.630 lei; 
- Lucrari de linie de contact, în valoare estimata de 17.814 lei; 
- Lucrari instala?ii SCB, în valoare estimata de 38.394 lei; 
- Lucrari instala?ii TTR (protejare cablu telefonic interurban si protejare cablu cu fibra optica), în valoare estimata de 142.750 lei; 
- Organizare de santier, în valoare estimata de 39.901 lei, din care: lucrari de constructii = 35.651 lei si cheltuieli conexe organizarii santierului = 4.250 lei.

 

Valoarea estimata fara TVA: 6,927,000 RON

II.2.2)  

Optiuni

 

Nu

II.3)  

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

 

9  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  

Depozite valorice şi garantii solicitate

 

Garantia pentru participare este de: 100.000 lei si este irevocabila. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei sume. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile, de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, în original, (Formularul 1A din Sectiunea III – Formulare); prin ordin de plata în contul Sucursalei Regionale CF Iasi nr. RO26 BPOS 2400 2831 193ROL01, deschis la BANC POST, Sucursala Iasi. În conformitate cu art. 278 indice1*) OUG 34/2006, ofertantului a carei contestatie a fost respinsa i se va retine suma de: 8.252,70 lei din garantia de participare. Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita în alta moneda va fi cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se exprima procentual si reprezinta 10% (5% pt. IMM) din pretul contractului fara TVA si se constituie în lei. De regula, se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006.

III.1.2)  

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 

Program de lucrari finantat din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru reparatia infrastructurii feroviare conform OMTI nr. 1507/2012

III.1.3)  

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

 

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4)  

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

 

Nu

III.2)  

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 : Ofertantul va prezenta Formularul 3 „Declaratie privind Eligibilitatea” din Sectiunea III – Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta Formularul 3A “Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006: Ofertantul va prezenta „Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 indice 1” din OUG 34/ 2006 - Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare, în original. Aceasta declaratie va fi completata de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul CNCF „CFR” SA - Sucursala Regionala CF Iasi în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 
Director: ing. George Radu PIPA, Contabil sef: ec. Maria RUSU;Sef oficiu juridic: jr. Luminita STANESCU; Sef divizie Linii: ing. Mihaita MARINCUTA; Sef serviciu comercial ing. Carmen NEGRU; Sef birou BAP ing. Julieta AGHION. 
Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conf. Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010: Declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta. Ofertantul va prezenta Formularul 3D „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” din Sectiunea III- Formulare, în original. 
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (ANAF-DGFP), care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind îndeplinirea obligatiilor de plata, în original, copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatii referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei: 
1.Certificat constatator eliberat de ONRC din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie; se poate prezenta în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului” în copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate acest document în original sau în copie legalizata. 
Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului: Ofertantul va prezenta urmatoarele: 
1. Autorizatie de furnizor feroviar pentru categoria serviciilor feroviare critice: 
- „Constructii, reparatii si întretinere linii de cale ferata, fara sudarea sinelor” 
- „Constructii, întretinere si reparatii poduri si podete de cale ferata” 
- „Consolidari terasamente de cale ferata si aparari de maluri” 
- „Constructii – montaj, reparatii si întretinere instalatii SCB, TTR, LC, ELF” 
- „Decolmatari de albii la poduri si podete de cale ferata” 
- „Lucrari de protectie anticorosiva la structuri metalice” 
2. Agrement tehnic AFER pentru categoria serviciilor feroviare critice: 
- „Protectie anticoroziva la structurile metalice de rezistenta ale podurilor si podetelor de cale ferata”, 
- „Consolidare terasament de cale ferata si aparari de maluri” 
- „Lucrari de întretinere si reparatii la instalatiile SCB” 
- „Constructii si reparatii linii de cale ferata, fara sudarea sinelor” 
- „Constructii, reparatii si întretinere poduri de cale ferata” 
- „Lucrari de constructii–montaj, reparatii capitale pentru instalatiile liniei de contact (LC)” 
- „Lucrari de întretinere si reparatii curente a instalatiilor TTR” 
- „Decolmatarea albiilor la poduri si podete” ; 
în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, valabile la data limita depunerii ofertelor. 
Ofertantul are obligatia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau agrement tehnic/certificat de omologare tehnica pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie initiativa, aducând acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.

III.2.2)  

Capacitatea economica si financiara

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani în valoare de cel putin: 13.600.000 lei.
Documente care sustin criteriul de calificare:
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul 4 
b)Bilanturile contabile vizate si înregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului - în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 4 din Sectiunea III – Formulare.
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei;
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei;
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei;
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
c) Bonitate/acces la resurse
Ofertantul va dovedi ca la momentul semnarii contractului, va avea sau are acces sau disponibilitate de resurse financiare reale, negrevate de datorii, în cuantum de minim 2.305.513 lei, fara TVA pentru a realiza fluxul de numerar pentru executia lucrarilor pentru o perioada de 3 luni (90 de zile, conform graficului de plati).
Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma îndeplinirea cerintei de acces sau disponibilitate de resurse financiare. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 4A din Sectiunea III – Formulare. 
d) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.186 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B si Formularul 25 din Sectiunea III – Formulare 
Nota: 
Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) va fi demonstrata fie de ofertant, fie de sustinatorul financiar, fara a se putea cumula. Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta 
privind cifra de afaceri va fi îndeplinita în întregime de catre o singura persoana respectiv un singur tert sustinator conform Ord. ANRMAP nr. 509/2011. 
Modalitatea de indeplinire 
-

III.2.3)  

Capacitatea tehnica

 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

 

a) Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate în ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. 
Ultimii 5 ani se calculeaza pâna la termenul limita de depunere a ofertelor. 
Ofertantul va prezenta Formularul 5 “Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 5 din Sectiunea III – Formulare 
b) Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei similare executarea în ultimii 5 ani a unor contracte de lucrari de natura si complexitatea lucrarilor ce fac obiectul procedurii, structurate astfel: 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare poduri CF, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 5.200.000 lei (fara TVA); 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare de aparari maluri, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 1.400.000 lei (fara TVA); 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare la instalatiile feroviare SCB (semnalizare, centralizare bloc), în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 38.000 lei (fara TVA);. 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare la instalatiile feroviare TTR (telefon, telegraf, radio) de protejare cablu telefonic urban, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 65.000 lei (fara TVA); 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare la instalatiile feroviare TTR (telefon, telegraf, radio) de protejare cablu fibra optica, în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 75.000 lei (fara TVA); 
- maxim 3 contracte de executie lucrari similare la instalatiile feroviare LC (linie de contact) (respectiv pentru linie de contact, protectia instalatiilor în cale si vecinatate), lucrari în care participarea ofertantului la aceasta sa fi fost în valoare cumulata de cel putin 17.000 lei (fara TVA). 
Ofertantul va prezenta Formularul 6 privind „Experienta similara”. 
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, în conformitate cu art. 188 alin (3) din OUG 34/2006, din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, precum si daca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 6 din Sectiunea III – Formulare, pentru fiecare contract a carui obiect a fost executia de lucrari similare. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/alta moneda mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
Anul 2010: 1 euro=4,2099 lei; 
Anul 2011: 1 euro=4,2379 lei; 
Anul 2012: 1 euro=4,4560 lei; 
Anul 2013: 1 euro=4,4190 lei; 
Pentru alte monede se va utiliza cursul mediu BNR aferent fiecarui an în parte. 
c) Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului: 
- responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul III – constructii de cai ferate, conf. OMLPT nr.777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii (copie dupa atestat si legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
- sef de santier (specialitate CF) cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel pu?in o lucrare de natura ?i complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV); 
- responsabil SC (siguranta circulatiei) autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin picher întretinere cale (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
- responsabil SC (siguranta circulatiei) autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin electromecanic SCB (semnalizare, centralizare bloc) (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
- responsabil SC (siguranta circulatiei) autorizat conform Ordinului MTCT nr. 2262/2005, în functie de cel putin electromecanic IFTE (instalatie fixa tractiune electrica) (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
- responsabil CQ, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare (decizie de numire, CV); 
- responsabil SSM, cu cu Certificat de absolvire curs în domeniul SSM – emis de Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i M.E.C.T.S, conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu experienta dovedita prin participarea la cel putin un contract unde sa fi desfasurat activitati similare (copie dupa certificat, CV); 
Ofertantul va prezenta Formularul 7 „Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ” pe ultimii 3 ani, Formularul 8 „Informatii referitoare la personalul de conducere si persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului” si Formularul 9 „Lista cu personal muncitor de specialitate” 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 7, Formularul 8, Formularul 8A si Formularul 9 din Sectiunea III – Formulare 
d) Ofertantul detine sau are drept de folosinta ori poate prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva pentru dotari, utilaje, instalatii, echipamente tehnice, ce le va utiliza pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, care sunt prevazute în Proiectul tehnic nr. 8394/2012 – Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (formular C8) si Lista consumurilor privind transporturile (formular C9), precum si: 
- sa detina sau sa aiba drept de folosinta pentru instalatie de forat si betonat coloane D = 1500 mm; 
- sa detina sau sa aiba drept de folosinta pentru palplanse metalice; 
- sa detina sau sa aiba drept de folosinta pentru statie de betoane pentru care, în conformitate cu Ord. 1392/2008 cu modificarile ulterioare, se vor prezenta procesele verbale de inspectie realizate de Inspectoratul de Stat în Constructii pe anul 2013; 
- sa detina sau sa aiba drept de folosinta pentru laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D;) pentru lucrarile de infrastructura de transport CF, drumuri. 
Ofertantul va prezenta Formularul 10 „Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice”. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 10 din Sectiunea III – Formulare 
e) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art.190 din OUG nr.34/2006. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective încheiat, în original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
Modalitatea de indeplinire 
Formularul 3, Formularul 3A cu lit. a), c1) si d) si Formularul 3B din Sectiunea III - Formulare 
f) Informatii privind subcontractarea 
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai în fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul în original, încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica (art.96 din HG.nr.925/2006). 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22, Formularul 22A si Formularul 22B, iar subcontractantul Formularul 3B din Sectiunea III – Formulare. 
j) Informatii privind asocierea 
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia persoanala si capacitatea de exercitare a a activitatii profesionale (înregistrarea) trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar celelate cerinte privind Atestate, autorizatii, certificate etc., în functie de specificul contractului, capacitatea tehnica si profesionala, capacitatea economico-financiara trebuie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe lânga oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractor la procedura. În cazul în care, oferta comuna este declarata câstigatoare, modificarea asocierii dupa încheierea contractului nu este admisa. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta, daca este cazul, Formularul 22 si Formularul 23 din Sectiunea III – Formulare. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor de asigurare a calitatii sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. 
Se va prezenta un certificat de atestare a standardelor privind managementul de mediu sau echivalentul lui emis de organisme abilitate, având domeniul similar cu cel supus achizitiei, valabil la data limita de depunere a ofertelor în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
Certificat de atestare SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent

III.2.4)  

Contracte rezervate

 

Nu

III.3)  

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1)  

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

 

Nu

III.3.2)  

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

 

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

IV.2)  

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

Se va organiza o licitatie electronica

 

Nu

IV.3)  

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

IV.3.3)  

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

 

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.07.2014 12:00

 

Documente de plata: NU

IV.3.4)  

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

 

22.07.2014 09:00

IV.3.5)  

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

 

Romana

IV.3.6)  

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

 

90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  

Conditii de deschidere a ofertelor

 

Data:  22.07.2014 10:00

 

Locul: Sucursala Regionala CF Iasi Piata Garii nr.1, Biroul Achizitii Publice

 

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

 

Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

CONTRACTUL ESTE PERIODIC

 

Nu

VI.2)  

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

 

Nu

 

Tip de finantare:  Alte fonduri

VI.3)  

ALTE INFORMATII

 

Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut. Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Toate comunicarile intre Operatorul economic si Autoritatea Contractanta vor fi in limba romana. Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Conform prevederilor art. 24 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala). Toate documentele ofertei în alta limba, vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana (exceptie facand documentele care dovedesc modul de indeplinire a obligatiilor de plata, a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul de stat si local, care vor fi prezentate în traducere autorizata si legalizata). Ofertantul va prezenta odata cu scrisoarea de inaintare, o Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) - Formularul 3C din Sectiunea III – Formulare, în original.

VI.4)  

CAI DE ATAC

VI.4.1)  

Organism competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

 

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 indice 2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Oficiul Juridic al Sucursalei Regionale CF Iasi

Adresa postala:  Str. Piata Garii nr.1 700090 , Localitatea:  Iasi , Cod postal:  700090 , Romania , Tel.  +40 232215600

VI.5)  

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

 

30.06.2014 14:24

 

 

Documentul de Referinţă al Rețelei CFR

 

Document de Referinţă al Reţelei (DRR) este elaborat de CFR pentru a descrie serviciile pe care CFR le oferă clienţilor care doresc să opereze trenuri pe infrastructura feroviară administrată de CFR. 

 

 DRR 2019        DRR 2020 PROIECT       ARHIVA