INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE

A ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORILOR C.N. „CFR” –S.A.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (denumita in continuare “OUG nr. 109/2011”), politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cadrul sistemului unitar sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie. Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor din cadrul CN”CFR”-SA se bazeaza pe urmatoarele:

 • prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, valabile la data incheierii contractelor de mandat;
 • hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CN”CFR”-SA nr. 19 din data de 29 mai 2013, privind aprobarea contractelor de mandat ale  membrilor Consiliului de Administratie
 • hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CN”CFR”-SA nr. 20 din data de 29 mai 2013, privind aprobarea limitelor remuneratiei nete lunare a Directorului general;
 • hotararea Consiliului de Administratie nr.41 din data de 29 mai 2013, prin care s-a aprobat contractul  de mandat al Directorului General;
 • Contractele de administrare ale administratorilor si contractele de mandat ale administratorilor executivi;
 • Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 18 din data de 29 mai2013;
 • Planul de management al Directorului general aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.43 din data de 29 mai 2013, plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale directorilor/ administratorilor executivi.

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

Membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de indemnizatia lunara, stabilita prin contractele de mandat, incheiate cu reprezentantii nominalizati de Ministerul Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor.

Anual, membrii Consiliului de Administratie, beneficiaza de un bonus egal cu dublul sumei totale anuale la care are dreptul fiecare administrator cu titlul de remuneratie lunara, daca, in urma evaluarii Adunarii Generale a Actionarilor, se constata ca sunt indeplinite obiectivele din Planul de Administratie, care vizeaza:

 • atingerea profitului Companiei in semestrul II al anului 2016;
 • reducerea anuala a pierderilor;
 • reducerea anuala a arieratelor;
 • realizarea raportului de productivitate anual in limitele stabilite in Acordul de imprumut incheiat intre CN “CFR”SA si BERD.

Raport de productivitate inseamna pentru fiecare exercitiu financiar, un raport intre

numarul total de tren-km efectuati pentru traficul de calatori plus numarul total de tren-km efectuati pentru traficul de marfa inmultit cu un factor de 1,54 si 

numarul mediu de angajati.

Acest Raport trebuie sa fie conform conditiei impuse de BERD pentru acordarea imprumutului asa cum se prezinta in tabelul de mai jos :

AN

2013

2014

2015

2016

Raport de productivitate

4150

4150

4300

4300

Realizarea Raportului de productivitate depinde de indeplinirea conditiilor asumate de stat in cadrul Acordului de Garantare si Imprumut si a premiselor cuprinse la capitolul Prevederi din HG 77/2013, anexa 2;

Principalele obiective cuprinse in Planul de administrare constau in:

 • îmbunatatirea costurilor si a eficacitatii organizationale a CFR si a filialelor sale, inclusiv prin redimensionarea personalului;
 • cresterea veniturilor CFR din reteaua de operare;
 • cresterea veniturilor din valorificarea activelor non-core;
 • închirierea, concesionarea, trecerea in conservare sau chiar dezafectarea retelei neinteroperabile;
 • aducerea retelei de cale ferata la dimensiunea adecvata;
 • asigurarea finalizarii elaborarii Planului de Actiune pentru Restructurare, de catre un expert independent, conform cerintelor BERD definite in Contractul de imprumut 44271;
 • asigurarea sigurantei traficului feroviar.

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORILOR

Directorii Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR-S.A.” beneficiaza lunar de remuneratia stabilita prin contractele incheiate cu Consiliul de Administratie. Directorii Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR-S.A.” beneficiaza anual de o indemnizatie de performanta. Indemnizatia de performanta se acorda doar in cazul in care Compania va inregistra un rezultat financiar anual care indeplineste criteriile de performanta stabilite prin anexele la Contractele de mandat. Plata indemnizatiei de performanta se va face anual, in anul urmator celui pentru care se acorda, pe baza Situatiilor financiare anuale ale Companiei. Indemnizatia de performanta reprezinta echivalentul a 12 remuneratii lunare nete, incasate de directori in anul pentru care se face plata.

Criteriile de performanta stabilite prin contractele de mandat pentru directori sunt urmatoarele:

Criterii de performanta pentru directorul general:

Indicatorii de calitate si performanta

Indicatori privind performantele activitatii infrastructurii feroviare, prezentati in Anexa nr.2 din Actul Aditional pe anul 2013 la Contractul de Activitate al CNCF CFR, aprobat prin HG 77/2013.

 

Indicator

U.M.

Prevederi

2013

1.0. Infrastructura feroviară

Reţea (lungimea reţelei)

km x linii

10.637

Lungimea desfăşurată a liniilor

km x linii

20.229,40

Staţii şi halte de mişcare

număr

930

2.0. Personal

Total personal

număr

23.500

3.0. Tren-km

3.1. Călători

mil. tren x km

    56,50**)

3.2. Marfă

mil. tren x km

23,28

Total

mil. tren x km

79,78

4.0. Indicatori privind performanţele activităţii

4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară

 

 

proiectată iniţial

km/h

82,70

asigurată

km/h

69,10

4.2. Regularitatea

 

 

      marfă

minute întârziere

100 tren x km

1,6*)

     călători

minute întârziere

100 tren x km

1,9*)

4.3. Productivitatea

tren convenţional x km / salariat

4150

(*) poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean.

(**) este condiţíonat de aprobarea pachetului minim social prin Hotărâre de Guvern pentru transportul de călători

Numar de angajati/km de linie administrata.

Acest indicator este destinat sa arate gradul de eficienta al operatiunilor companiei

Indicatori financiari - derivati din situatiile financiare:

EBIDTA- calculat ca rezultat operaţional, mai puţin: rezultatul din valorificarea activelor, depreciere şi amortizare, efectul penalităţilor şi provizioanelor. În calculul rezultatului operaţional au fost excluse veniturile din chirii, subvenţiile şi cheltuielile cu  mentenanţa (surse bugetare).

Raport de productivitate care inseamna pentru fiecare exercitiu financiar, un raport intre

(i) numarul total de tren-km efectuati pentru traficul de calatori plus numarul total de tren-km efectuati pentru traficul de marfa inmultit cu un factor de 1,54 si

(ii) numarul mediu de angajati.

Acest Raport trebuie sa fie conform conditiei impuse de BERD pentru acordarea imrpumutului asa cum se prezinta in tabelul de mai jos :

AN

2013

2014

2015

2016

Raport de productivitate *)

4150

4150

4300

4300

*) realizarea Raportului de productivitate depinde de indeplinirea conditiilor asumate de stat in cadrul Acordului de Garantare si Imprumut si a premiselor cuprinse la capitolul Prevederi din HG 77/2013, anexa 2

Atingerea profitului Companiei in semestrul II al anului 2016

 • reducerea anuala a pierderilor
 • reducerea anuala a arieratelor

*) punctele a,b,c sunt conditionate de indeplinirea obligatiilor asumate de stat in acordul de garantie incheiat cu BERD

Criterii de performanta pentru directorul general adjunct operatiuni:

Indicatorii de calitate si performanţă

Indicatorii privind performanţele activităţii infrastructurii feroviare, prezentaţi in Anexa nr.2 din Actul Adiţional pe anul 2013 la Contractul de Activitate al CNCF CFR, aprobat prin HG 77/2013.

 

Indicator

U.M.

Prevederi

2013

1.0. Infrastructura feroviară

Reţea (lungimea reţelei)

     km x linii

10.637

Lungimea desfăşurată a liniilor

km x linii

20.229,40

Staţii şi halte de mişcare

număr

930

2.0. Personal

Total personal ***

număr

23.500

3.0. Tren-km

3.1. Călători

mil. tren x km

    56,50**)

3.2. Marfă

mil. tren x km

23,28

Total

mil. tren x km

79,78

4.0. Indicatori privind performanţele activităţii ( #)

4.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară

 

 

proiectată iniţial

km/h

82,70

asigurată

km/h

69,10

4.2. Regularitatea

 

 

      marfă

minute întârziere

100 tren x km

1,6*)

      călători

minute întârziere

100 tren x km

1,9*)

4.3. Productivitatea

tren convenţional x km/salariat

4150

(#) indicatorii privind performanţele activităţii se vor modifica anual prin Hotărâre de Guvern

(*)poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean

(**) este condiţíonat de aprobarea pachetului minim social prin Hotărâre de Guvern pentru transportul de călători

(***)se realizeaza in comun si in colaborare cu directorul general

Număr de angajaţi/km de linie aflată în concesiunea CFR S.A.

Acest indicator este destinat sa arate gradul de eficienta al operatiunilor companiei

Restricţii de viteză cu implicaţii in circulaţie

Întârzieri deranjamente instalaţii

Nr. crt.

Denumire indicator

 

Unitate masura

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Restrictii de viteza cu implicatii in circulatie

obiectiv  anual

număr

220

207

196

170

d

Întârzieri deranjamente instalatii

obiectiv  anual

min/100 trenuri circulate

12,0

11,2

10,6

10,2

 

Nota 1. indicatori de calitate si performanta suplimentari pentru urmarirea eficienței  activitatii de exploatare:

Indicatorul de la pozitia 1 „ Restrictii de viteza cu implicatii in circulatie” este un indicator sintetic care oglindeste activitatea din domeniul eliminarii restrictiilor de viteza in cursul unui an.

La inceputul unui an calendaristic, in functie de alocatiile asigurate pentru intretinerea si reparatia infrastructurii feroviare si conform programului anual de lucrari se prognozeaza eliminarea unui numar de restrictii de viteza, numar care devine obiectiv anual.

Realizarile acestui indicator reflecta executia lucrarilor pentru eliminarea restrictiilor de viteza si indeplinirea obiectivului stabilit.

Indicatorul de la poz.2 - "Întârzieri deranjamente instalatii"este un indicator care exprima numarul de minute de intarziere raportat la 100 trenuri de calatori in circulatie, datorate deranjamentelor la instalatiile de semnalizare.

Obiectivul anual este stabilit statistic si in raport cu alocatiile asigurate pentru intretinerea si reparatia infrastructurii feroviare  pentru anul in curs.

Realizarea indicatorului reflecta executia lucrărilor necesare, conform programului anual, care conduc la reducerea frecventei deranjamentelor si a impactului asupra regularitatii circulatiei trenurilor.

Pentru anii 2014 - 2016  obiectivele anuale ale indicatorilor de calitate și performanță vor fi atinse în condițiile asigurării finanțării pentru întreținerea și repararea infrastructurii feroviare, conform cerințelor din memorandumul de împrumut încheiat cu BERD în anul 2012

Nota 2: realizarea prevederilor de la punctele a,b, c, d este conditionată de îndeplinirea obligaţiilor asumate de stat în acordul de garanţie încheiat cu BERD. Punctul b se realizeaza in colaborare şi in comun cu directorul general.

Raport de productivitate care înseamnă pentru fiecare exerciţiu financiar, un raport între

(i) numarul total de tren-km efectuaţi pentru traficul de călători plus numarul total de tren-km efectuaţi pentru traficul de marfă înmulţit cu un factor de 1,54 şi

(ii) numarul mediu de angajaţi.

Acest Raport trebuie să fie conform condiţiei impuse de BERD pentru acordarea împrumutului aşa cum se prezintă în tabelul de mai jos :

AN

2013

2014

2015

2016

Raport de productivitate *)

4150

4150

4300

4300

*) realizarea Raportului de productivitate depinde de îndeplinirea condiţiilor asumate de stat în cadrul Acordului de Garantare încheiat cu BERD şi a premiselor cuprinse la capitolul Prevederi din HG 77/2013, anexa 2, şi se realizează în comun şi colaborare cu directorul general

Declaraţia Reţelei CFR

Dacă doriţi să vizualizaţi Documentul de referinţă al reţelei CFR, sau orice document publicat în legătură cu acesta, apăsaţi aici

Pentru descărcare, apăsaţi aici