- Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului 2016                                                     

 

 

                                                                       

POLITICA ȘI CRITERIILE DE REMUNERARE

A ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE „CFR” – SA

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor în cazul sistemului unitar, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija președintelui consiliului de administrație. Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor din cadrul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA (CNCF „CFR” – SA) se bazează pe următoarele:

 

-          Prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, valabile la data încheierii contractelor de mandat;

-          Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNCF „CFR” SA nr. 13 din data de 09.04.2015, privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație;

-          Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor  nr. 29 din data de 21.05.2015,  privind  încheierea actelor adiționale nr.1 la contractele de mandat ale administratorilor, prin care părțile au convenit modificarea și completarea Anexei nr.1 la contracte, cu privire la Obiectivele și criteriile de performanță de îndeplinit în anul 2015;

-          Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor  nr. 60 din data de 21.12.2015, privind aprobarea contractului de mandat/administrare al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație;

-                      Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor  nr. 65 din data de 12.12.2016,  privind aprobarea Obiectivelor și criteriilor de performanță de îndeplinit în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și încheierea actelor adiționale nr.2 la contractele de mandat ale acestora, referitoare la modificarea și completarea Anexei nr. 1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 aprobate;

-          Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40 din data de 18.03.2015 prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General;

-          Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62 din data de 28.05.2015,privind  încheierea actului adițional nr.1 la contractul de mandatal Directorului General, prin care părțile au convenit modificarea și completarea Anexei nr.1 la contract, cu privire la Obiectivele și criteriile de performanță de îndeplinit în anul 2015;

-                      Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 151 din data de 22.12.2015 prin care s-a aprobat contractul de mandat al Directorului General Interimar;

-          Contractele de mandat ale administratorilor și contractele de mandat ale directorilor, încheiate;

-          Planul de administrare al Consiliului de Administrație care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor generale și specifice privind dezvoltarea companiei, propuse și asumate de administratori, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 29 din data de 21.05.2015;

-          Planul de management al Directorului General aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62 din data de 28.05.2015, plan care dezvoltă și completează Planul de administrare și include indicatorii de performanță asumați de  directorul general.

 

 

 

 

CRITERII DE REMUNERARE A ADMINISTRATORILOR

 

 

            Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA este stabilită prin contractele de mandat, încheiate cu reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractelor.

            Astfel, membrii neexecutivi au dreptul de a primi lunar, pentru activitatea desfășurată, o indemnizație fixă brută al cărei cuantum este egal cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea compania, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior datei numirii administratorilor și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în BVC al societății.

Plata indemnizației fixe brute lunare cuvenită se efectuează până la sfârșitul lunii și este condiționată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administrație din luna respectivă sau mandatarea unui alt membru al Consiliului de Administrație, precum și pentru participarea în cadrul comitetelor consultative organizate la nivelul societății.

 

            Anual, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au dreptul de a primi o remunerație variabilă brută, al cărei cuantum este de 2 ori valoareaindemnizației fixă brută anuală, stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, convenite prin contractele de mandat încheiate și revizuite conform prevederilor contractuale, dacă, în urma evaluării Adunării Generale a Acționarilor, se constată că acestea sunt îndeplinite.

           

            Obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin  contractele de mandat și actele adiționale nr.1 încheiate, de îndeplinit de către administratorii companiei în anul 2015, sunt următoarele:

 

Pachet 1:Aprobarea Planului de Administrare

Pachet 2:

Tinta se considera atinsa pentru perioada de referinta daca nu se rateaza mai mult de doi  indicatori pentru fiecare perioada de referinta

Indicatori 

U.M.

Prevederi

Perioada  de referinta : 16.05.-16.09.2015 – 6 indicatori

1 Tren-km

 

       1.1. Călători

mil. tren x km

  min. 17,5*)

       1.2. Marfă

mil. tren x km

  min.  7,2

             Total

mil. tren x km

  min.24,7**)

2. Implementare Plan pentru Managementul Performantei

       2.1. Metoda de evaluare a angajatilor

Realizat

       2.2. Pregatirea resursei umane pentru reorganizare      

Realizat

3. Mentinere nivel siguranta

Zero decese clienti

4. Analiza pentru reorganizare sector exploatare

Realizat

 

Pachet 3:

Tinta se considera atinsa pentru perioada de referinta daca nu se rateaza mai mult de doi  indicatori pentru fiecare perioada de referinta

Perioada  de referinta : 16.09.-16.12.2015 – 7 indicatori

1. Tren-km

       1.1. Călători

mil. tren x km

 min. 13,0*)

       1.2. Marfă

mil. tren x km

 min.   5,3

            Total

mil. tren x km

 min. 18,3**)

2. Indicatori privind performanţele activităţii

       2.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară la sfarsitul perioadei

km/h

 min.70,20

3. Regularitate

           3.1   marfă

minute întârziere

100 tren x km

max.1,6***)

           3.2  călători

minute întârziere

100 tren x km

max.1,8***)

4. Productivitate 2015

tren convenţional x km/salariat

min.3800****

5. Mentinere nivel siguranta

Zero decese clienti

       

*)   acest parametru poate fi redus de variatia pachetului minim social precum şi de preluarea/predarea de secţii neinteroperabile, caz in care nu se mai ia in calcul

**) in cazul in care nu se realizeaza unul din indicatorii de marfa sau calatori dar se realizeaza totalul, tintele pe Tren-Km se considera atinse.

 ***) aceşti parametri pot fi influenţaţi de  consecinţele perturbărilor  datorate  calamităţilor  naturale sau a lucrărilor  ce  se  execută  pentru reabilitare, caz in care nu se mai iau in calcul

****) acest parametru poate fi influenţat de variaţiile de personal datorate absorbţiei filialelor sau preluării de secţii neinteroperabile, caz in care se va recalcula si se va considera realizat doar daca se va imbunatati pana la sfarsitul perioadei de referinta.

 

            Evaluarea atingerii obiectivelor și a criteriilor de performanță,  convenite pentru  anul 2015,  s-a efectuat de către Adunarea Generală a Acționarilor, constatându-se îndeplinirea acestora. Plata componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, acordată în funcție de îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță mai sus-menționate, s-a efectuat eșalonat potrivit prevederilor contractelor de mandat și ale actelor adiționale încheiate.

 

            Adunarea Generală a Acţionarilor, prin  Hotărârea nr. 65/12.12.2016, a aprobat Obiectivele și criteriile de performanță de adus la îndeplinire în anul 2016 de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație,  precum și încheierea actelor adiționale nr.2 la contractele de mandat ale acestora, care cuprind clauze cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 cu Obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 aprobate.

 

            Conform prevederilor actelor adiționale nr.2 la contractele de mandat încheiate, administratorii neexecutivi au obligația de a îndeplini în anul 2016 obiectivele și criteriile de performanță convenite, astfel:

 

1.1.1.      Indicatori nefinanciari

 

Indicatori

nefinanciari

U.M.

Prevederi 2016

1.Tren-km

1.1.Calatori

mil. tren x km

min. 55,100*)

1.2.Marfa

mil. tren x km

min.  22,100

  Total

mil. tren x km

min. 77,200**)

2.Indicatori privind performanțele activității

2.1 Viteza medie de circulație pe rețeaua feroviară la sfârșitul perioadei

km/h

min.    71,20

3. Regularitate

3.1 marfă

minute întârziere

100 tren x km

max. 1,65***)

3.2 călători

minute întârziere

100 tren x km

max. 1,80***)

4. Productivitate 2016

tren convențional x km/salariat

4.050****)

5. Menținere nivel siguranță

Zero decese clienți

*)   acest parametru poate fi redus de variația pachetului minim social precum şi de preluarea/predarea de secţii neinteroperabile, caz în care nu se mai ia în calcul;

**) în cazul în care nu se realizează unul din indicatorii de marfă sau călători dar se realizează totalul, țintele pe Tren-Km se consideră atinse;

 ***) aceşti parametri pot fi influenţaţi de  consecinţele perturbărilor  datorate  calamităţilor  naturale sau a lucrărilor  ce  se  execută  pentru reabilitare, caz în care nu se mai iau în calcul;

****) acest parametru poate fi influenţat de variaţiile de personal datorate absorbţiei filialelor sau preluării de secţii neinteroperabile, caz în care se va recalcula și se va considera realizat doar dacă se va îmbunatăți pănă la sfârșitul perioadei de referință - an.

 

1.1.2.      Indicatori financiari

 

Indicator

U.M.

An 2016

1. Plați restante

mii lei

235.365,00

 

Indicator

U.M.

An 2016

1. Rezultat brut

mii lei

0,00

2. Rezultat brut operațional

mii lei

-1.220.000,00

           

            Obiectivele și criteriile de performanță se consideră atinse pentru perioada de referință – an, dacă nu se ratează mai mult de doi indicatori. 

 

Evaluarea atingerii obiectivelor şi criteriilor de performanţă se efectuează de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin  aprobarea Raportului Consiliului de Administrație, până la data de 30.06.2017. Plata componentei variabile, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă se va realiza în termen de 5 zile de la ședința în care AGA aprobă Raportul CA cu privire la îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă convenite pentru anul 2016, în proporție de 100%.

                                                                                 

În conformitate cu prevederile contractelor de mandat încheiate, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au următoarele drepturi:

  • beneficiază de diurnă și cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în interesul companiei, conform celor prevăzute în Acord/Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • dreptul la alocarea unui telefon mobil și a unui abonament lunar care să includă minute naționale, roaming și trafic de date (internet), cheltuielile aferente fiind suportate de societate în cuantumul stabilit de consiliul de administrație pentru directorul general;
  • drept de acces la facilitățile societății, la nivelul drepturilor conferitede către consiliul de administrație directorului general și la nivelul acordat efectiv de companie, cu excepția drepturilor specifice exercitării atribuțiilor executive.

 

În ceea ce privește membrul executiv alConsiliului de Administrație, respectiv Directorul General al CNCF „CFR” – SA, în sensul prevederilor art.35 din OUGnr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractelor, a încheiat:

-          un contract de mandat pentru calitatea de membru al Consiliului de  Administrație (administrator). Conform prevederilor acestui contract și având în vedere cadrul legal aferent remunerației unice acordate administratorului care îndeplinește și funcția de director general, remunerația acordată este reglementată prin contractul de mandat pentru exercitarea funcției de director general. Administratorul încasează remunerația ca membru al Consiliului de Administrație, sub forma componentei fixe sau variabile, doar atunci când, din orice motive, nu încasează remunerația aferentă funcției de director general. In acest caz, contravaloarea indemnizației fixe brute lunare la care administratorul are dreptul  se va calcula conform prevederilor art.37 alin. (4)din OUG nr. 109/2011, în vigoare la data semnării contractului;

-          un contract de mandat pentru calitatea de Director General, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

La data de 17.11.2015, cele două contracte mai sus-menționate și-au încetat de drept efectele ca urmare a renunțării Mandatarului la mandatul acordat de membru executiv al Consiliului de Administrație al CNCF „CFR” – SA și a demisiei acestuia din funcția de Director General al companiei.

 

 

           

Adunarea Generală a Acționarilor a numit un membru provizoriu în Consiliul de Administrație al companiei, până la finalizarea procedurii de selecție pentru poziția respectivă, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a aprobat încheierea contractului de mandat al acestuia. Având în vedere faptul că administratorul provizoriu îndeplinește si funcția de director general, conform cadrului legal aferent remunerației unice și prevederilor contractuale, unica formă de remunerație este cea pentru funcția de director general. 

 

 

 

 

CRITERII DE REMUNERARE A DIRECTORULUI GENERAL

 

 

Remunerația Directorului General al CNCF „CFR” – SA este stabilită prin contractul de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație al companiei, conform prevederilor legale în vigoarela data semnării acestuia.

 

            Potrivitcontractului de mandat încheiat cu Directorul General,  conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 40/18.03.2015, remunerația de care acesta beneficiază este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară ce reprezintă de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea compania, comunicat de către Institutul Național de Statistică anterior datei numirii, precum și dintr-o componentă variabilă anuală,al cărei cuantum este de 2 ori valoarea indemnizației fixă brută anuală, stabilită în funcție de atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță, convenite prin contractul de mandat încheiat, dacă, în urma evaluăriiConsiliul de Administrație, se constată că acestea sunt îndeplinite.  

            Remunerația fixă lunară brută se achită în sistem de avans și lichidare la datele practicate de CNCF „CFR” – SA pentru personalul propriu.

 

            Obiectivele și criteriile de  performanță stabilite prin contractul de mandat și actul adițional încheiat, de îndeplinit de către Directorul General în anul 2015, sunt următoarele:

 

Pachet 1:Aprobarea Planului de Management

Pachet 2:

Tinta se considera atinsa pentru perioada de referinta daca nu se rateaza mai mult de doi  indicatori pentru fiecare perioada de referinta

 

Indicatori 

U.M.

Prevederi

Perioada  de referinta : 16.05.-16.09.2015 – 7 indicatori

1 Tren-km

 

       1.1. Călători

mil. tren x km

  min. 17,5*)

       1.2. Marfă

mil. tren x km

  min.  7,2

             Total

mil. tren x km

  min.24,7**)

2. Implementare Plan pentru Managementul Performantei

       2.1. Metoda de evaluare a angajatilor

Realizat

       2.2. Pregatirea resursei umane pentru reorganizare      

Realizat

3. Mentinere nivel siguranta

Zero decese clienti

4. Analiza pentru reorganizare sector exploatare

Realizat

5. Reorganizare sector Proiecte Europene

Realizat

 

Pachet 3:

Tinta se considera atinsa pentru perioada de referinta daca nu se rateaza mai mult de doi  indicatori pentru fiecare perioada de referinta

Perioada  de referinta : 16.09.-16.12.2015 – 8 indicatori

1. Tren-km

       1.1. Călători

mil. tren x km

 min. 13,0*)

       1.2. Marfă

mil. tren x km

 min.   5,3

            Total

mil. tren x km

 min. 18,3**)

2. Indicatori privind performanţele activităţii

       2.1. Viteza medie de circulaţie pe reţeaua feroviară la sfarsitul perioadei

km/h

 min.70,20

3. Regularitate

           3.1   marfă

minute întârziere

100 tren x km

max.1,6***)

           3.2  călători

minute întârziere

100 tren x km

max.1,8***)

4. Productivitate 2015

tren convenţional x km/salariat

min.3800****

5.Reorganizare sector Exploatare

 

Realizat

6. Mentinere nivel siguranta

Zero decese clienti

       

*)   acest parametru poate fi redus de variatia pachetului minim social precum şi de preluarea/predarea de secţii neinteroperabile, caz in care nu se mai ia in calcul

**) in cazul in care nu se realizeaza unul din indicatorii de marfa sau calatori dar se realizeaza totalul, tintele pe Tren-Km se considera atinse

 ***) aceşti parametri pot fi influenţaţi de  consecinţele perturbărilor  datorate  calamităţilor  naturale sau a lucrărilor  ce  se  execută  pentru reabilitare, caz in care nu se mai iau in calcul

****) acest parametru poate fi influenţat de variaţiile de personal datorate absorbţiei filialelor sau preluării de secţii neinteroperabile, caz in care se va recalcula si se va considera realizat doar daca se va imbunatati pana la sfarsitul perioadei de referinta.

 

Evaluarea atingerii obiectivelor și a criteriilor de performanță,  convenite pentru  anul 2015,  s-a efectuat de către Consiliul de Administrație al companiei, constatându-se îndeplinirea acestora. Plata componentei variabile a remunerației Directorului General, acordată în funcție de îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță mai sus-menționate, s-a efectuat eșalonat potrivit prevederilor contractului de mandat și ale actului adițional încheiat.

 

În conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat, Directorul General beneficiază de următoarele drepturi:

·         decontarea, pe baza documentelor justificative, a cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinatate se va face în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

·         utilizarea, în interes de serviciu a unui autoturism din parcul auto al companiei, cu alocarea unui șofer și a unei cote lunare de combustibil de 300 litri. De asemenea, are dreptul la alocarea unui laptop, imprimantă, fax, fotocopiator, telefon mobil și a unui abonament lunar la nivelul a minim 100 euro fara TVA, care să cuprindă convorbiri interne și internaționale, trafic de date (internet) și roaming;

·         dreptul la autorizație de călătorie cls.I WLA și single, autorizație de acces pe locomotivă și autorizație de supracontrol iar pentru membrii familiei similar cu membrii familiei angajaților companiei, conform CCM;

·         are dreptul de a fi asigurat pentru raspundere profesională,

precum și de alte drepturi  prevăzute de reglementările interne și legislația specifică, aplicabile.

 

Contractul de mandat al Directorului General și-a încetat de drept efectele, la data de 17.11.2015, in urma demisiei acestuia din funcție.

           

Consiliul de Administrație al CNCF „CFR” – SA a numit Directorul General Interimar al companiei, până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului respectiv, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a aprobat încheierea contractului de mandat pentru funcția de  Director General Interimar.

 

Potrivit prevederilor contractului de mandat mai sus menționat, Directorul General Interimar al CNCF „CFR” – SA are dreptul de a primi pentru activitatea desfășurată doar indemnizația fixa lunară, calculată în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Plata remunerației lunare se face până la sfârșitul lunii pentru care aceasta este cuvenită.

 

 

 

Directorul General Interimar beneficiază și de alte drepturi ce decurg din  contractul de mandat, cum ar fi:

·         dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinatate, în interesul companiei, în limitele stabilite prin cadrul legal incident și în limita bugetului de venituri și cheltuieli, în condițiile legii;

·         dreptul la autoturism și carburantul aferent pe perioada contractului, autorizație de călătorie, telefon mobil, notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, fax etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora,

precum și de drepturile prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

 

 

Regimul fiscal de impunere al tuturor drepturilor bănești, acordate atât administratorilor cât și directorului general,  este cel prevăzut de reglementările legale în vigoare.